Báo cáo hoạt động KH&CN và đề xuất kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN cấp Bộ năm 2025

Thực hiện Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030, đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2795/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2023; để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2025 theo các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2021 – 2023 và đề xuất xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN cấp Bộ năm 2025, như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động KH&CN giai đoạn 2021 – 2023

– Báo cáo của các tổ chức khoa học và công nghệ, trường đại học, cao đẳng, hiệp hội, hội trong ngành Công Thương thực hiện theo mẫu Biểu KH2025-2a tại Phụ lục kèm theo công văn này.

– Báo cáo của các tập đoàn, tổng công ty, công ty ngành Công Thương thực hiện theo mẫu Biểu KH2025-2b tại Phụ lục kèm theo công văn này.

– Báo cáo của các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương thực hiện theo mẫu Biểu KH2025-2c tại Phụ lục kèm theo công văn này.

Lưu ý: Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động KH&CN giai đoạn 2021 – 2023 là cơ sở quan trọng để Bộ Công Thương xem xét đề xuất nhiệm vụ của đơn vị đưa vào kế hoạch KH&CN năm 2025.

II. Đề xuất kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN cấp Bộ năm 2025

1. Nguyên tắc chung

Các nhiệm vụ đề xuất thực hiện trong kế hoạch KH&CN cấp Bộ năm 2025 cần được xây dựng dựa trên các nguyên tắc và căn cứ sau đây:

– Gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về KH&CN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong các Luật, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Chương trình hành động của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương giao; phù hợp với định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành Công Thương và các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực do Bộ Công Thương quản lý; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030.

– Tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN, trên quan điểm lấy doanh nghiệp làm trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học là các chủ thể nghiên cứu mạnh; chú trọng thu hút nguồn lực xã hội đặc biệt là từ Quỹ phát triển KH&CN của các doanh nghiệp để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, ĐMST tại doanh nghiệp.

– Ưu tiên các nhiệm vụ nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết, cần triển khai ngay theo yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ hoặc của Bộ trưởng Bộ Công Thương; nhiệm vụ tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề án KH&CN trọng điểm cấp Bộ của Bộ Công Thương; nhiệm vụ theo cụm hoặc có quy mô lớn để giải quyết triệt để vấn đề KH&CN quan trọng, phức tạp đặt ra từ thực tiễn sản xuất; nhiệm vụ phục vụ công tác xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

2. Đề xuất kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

2.1. Định hướng nội dung ưu tiên

Các đơn vị căn cứ những nguyên tắc chung đã được đề cập ở mục 1, nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ Công Thương và Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT để đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2025. Bộ Công Thương ưu tiên các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tham gia thực hiện các chương trình, đề án KH&CN trọng điểm cấp Bộ hoặc triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, cụ thể sau đây:

(1) Đề án Ứng dụng KH&CN trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 754/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017) và triển khai thực hiện: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030.

(2) Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(3) Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021) và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

(4) Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ phục vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị trong các ngành công nghiệp ưu tiên: công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, công nghiệp điện tử, công nghiệp dệt may, da – giầy giai đoạn 2021 – 2030 (đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1852/QĐ-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2022) và triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(5) Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (khung Chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1992/QĐ-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2021).

(6) Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

(7) Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngành công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 (đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1110/QĐ-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2021) và triển khai thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030; Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

(8) Triển khai thực hiện Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

(9) Triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 111/QĐ-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(10) Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2017) và triển khai thực hiện Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn năm 2020 – 2025; Quyết định số 1188/QĐ-BCT ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025; Quyết định số 3368/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quyết định số 1375/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

– Biểu tổng hợp đề xuất nhiệm vụ, được sắp xếp theo thứ tự đề xuất ưu tiên triển khai, theo mẫu Biểu KH2025-3 tại Phụ lục kèm theo công văn này (Lưu ý: Biểu tổng hợp gồm 02 phần chính, gồm: Phần I – Danh mục nhiệm vụ chuyển tiếp và mức kinh phí dự kiến năm 2025; Phần II – Danh mục đề xuất nhiệm vụ mở mới và mức kinh phí dự kiến);

– Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ theo mẫu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT.

– Văn bản thể hiện nhu cầu của doanh nghiệp đối với vấn đề KH&CN đề xuất và cam kết của doanh nghiệp trong việc đối ứng một phần kinh phí, phối hợp thực hiện, tiếp nhận, ứng dụng, thử nghiệm kết quả nghiên cứu (nếu có);

– Văn bản minh chứng về công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích (áp dụng đối với đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm).

3. Đề xuất kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khác

3.1. Lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Việc đề xuất các nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 46/2014/TT-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương.

Các đơn vị tổng hợp đề xuất nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo mẫu Biểu KH2025-4 tại Phụ lục kèm theo công văn này.

3.2. Lĩnh vực đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ để đề xuất nhiệm vụ phù hợp triển khai có hiệu quả trong ngành Công Thương các nhiệm vụ, giải pháp tại các chương trình, đề án, kế hoạch lĩnh vực đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ đã được Thủ tướng Chính phủ giao, trọng tâm là:

– Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngành công nghiệp giai đoạn 2021-2030: tập trung hoạt động nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng phù hợp định hướng phát triển kinh tế – xã hội của ngành, lĩnh vực;

– Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030;

– Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2019);

– Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 ngày 8 năm 2018).

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ trong lĩnh vực đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ có đề xuất hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN năm 2025 của Bộ Công Thương thực hiện như đối với đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (theo yêu cầu tại mục II.2.2 công văn này).

3.3. Hoạt động chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường KH&CN, hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN

Bộ Công Thương ưu tiên, khuyến khích các tổ chức KH&CN đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ có lồng ghép các nội dung về chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường KH&CN, hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN, nhằm góp phần triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án sau:

– Chương trình phát triển thị trường KH&CN quốc gia đến năm 2030 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021);

– Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018); Kế hoạch thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (ban hành tại Quyết định số 3494/QĐ-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

3.4. Hoạt động thông tin KH&CN

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định tại Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ để đề xuất nhiệm vụ về hoạt động thông tin KH&CN ngành Công Thương phù hợp với quy định hiện hành.

Các đơn vị tổng hợp đề xuất nhiệm vụ về hoạt động thông tin KH&CN theo mẫu Biểu KH2025-5 tại Phụ lục kèm theo công văn này.

3.5. Hoạt động duy tu, bảo dưỡng các phòng thí nghiệm trọng điểm

Các phòng thí nghiệm trọng điểm thuộc Bộ Công Thương căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công để đề xuất hoạt động hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng các phòng thí nghiệm trọng điểm từ dự toán ngân sách sự nghiệp KH&CN năm 2025.

Các đơn vị tổng hợp đề xuất hoạt động hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng các phòng thí nghiệm trọng điểm theo mẫu Biểu KH2025-6 tại Phụ lục kèm theo công văn này.

3.6. Nhiệm vụ quỹ gen

Việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015) thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các đơn vị tổng hợp đề xuất nhiệm vụ quỹ gen theo mẫu Biểu KH2025-7 tại Phụ lục kèm theo công văn này.

III. Quy định về hồ sơ, tiến độ triển khai đề xuất kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN cấp Bộ năm 2025

1. Quy định về hồ sơ

Hồ sơ đề xuất của đơn vị đóng thành 02 quyển, sử dụng mẫu bìa theo quy định tại Phụ lục công văn này. Thành phần và thứ tự hồ sơ như sau:

– Công văn của đơn vị về việc báo cáo tình hình hoạt động KH&CN giai đoạn 2021 – 2023 và đề xuất kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2025, thực hiện theo mẫu Biểu KH2025-1 tại Phụ lục kèm theo công văn này;

– Các biểu mẫu tổng hợp đề xuất nhiệm vụ đưa vào kế hoạch KH&CN năm 2025, thực hiện mẫu tại Phụ lục kèm theo công văn này;

– Các phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và văn bản liên quan (theo yêu cầu tại mục II.2.2 công văn này).

Mẫu hồ sơ, xem tại đây.

2. Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ

a) Thời hạn nhận hồ sơ

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất là ngày 29 tháng 02 năm 2024 theo dấu đến của văn thư Bộ Công Thương (trường hợp gửi trực tiếp) hoặc ngày đóng dấu của bưu điện nơi gửi trên hồ sơ (trường hợp gửi qua bưu điện).

b) Nơi tiếp nhận hồ sơ

Các đơn vị gửi hồ sơ đề xuất về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), số 23 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; đồng thời gửi 01 bản điện tử (theo định dạng Microsoft Word) nội dung của hồ sơ đề xuất về địa chỉ thư điện tử: nguyenld@moit.gov.vn.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, điện thoại: 04.22202312.

Bộ Công Thương thông báo, hướng dẫn nội dung báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2021 – 2023 và đề xuất xây dựng kế hoạch KH&CN cấp Bộ năm 2025 như trên để các đơn vị triển khai thực hiện.

 

 

 

Nguồn: https://moit.gov.vn