Chức năng nhiệm vụ chung

Chức năng nhiệm vụ của Viện
– Chức năng: Nghiên cứu, chế thử, sản xuất, kinh doanh, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực cơ khí, tự động hóa ngành mỏ, năng lượng và các ngành kinh tế khác.
– Nhiệm vụ:
+ Nghiên cứu khoa học và công nghệ cơ khí, tự động hóa trong ngành mỏ, năng lượng và các ngành kinh tế khác;
+ Nghiên cứu các vấn đề về môi trường, an toàn và kinh tế thuộc lĩnh vực cơ khí, tự động hóa trong ngành mỏ, năng lượng và các ngành kinh tế khác;
+ Chế thử, sản xuất các sản phẩm cơ khí, tự động hóa phục vụ ngành mỏ, năng lượng và các ngành kinh tế khác;
+ Thực hiện dịch vụ khoa học – công nghệ, thí nghiệm, kiểm định, tư vấn, thông tin, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực trên.