Các đề tài

Thứ Sáu 10:31 10/01/2014

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

1

Nghiên cứu thiết kế tổ hợp thiết bị khai thác vỉa dốc (kiểu 2ANSHA)

Nguyễn Huy Tân

2013-2013

2

Lập bổ xung và điều chỉnh một số định mức lao động cơ khí trong nội bộ Tập đoàn

Nguyễn Chân Phương

2013-2014

Video