Các đề tài

Thứ Sáu 10:27 10/01/2014

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

1

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máng cào trung chuyển phục vụ đào giếng nghiêng nhằm nâng cao năng lực cơ giới hóa đào lò XDCB

Trịnh Tiến Khỏe

2011-2012

Video