Phòng Kiểm toán- Pháp chế

Thứ Năm 10:05 25/09/2014

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
       I. CHỨC NĂNG

- Tham mưu cho lãnh đạo Viện, thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp và công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh.

- Tham mưu và thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại Viện gồm: kiểm tra, xác nhận và đánh giá thông tin kinh tế, tài chính: báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán vốn đầu tư trước khi trình duyệt; đánh giá sự tuân thủ các nguyên tắc hoạt động quản lý kinh doanh, tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản…; phát hiện, đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý điều hành kinh doanh, hệ thống kiểm soát nội bộ.

II. NHIỆM VỤ

A. Công tác pháp chế doanh nghiệp

1. Tham mưu, đề xuất

Lập phương án tổ chức, hoạt động của pháp chế doanh nghiệp.

Tập hợp các kiến nghị để trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của Viện.

2. Thẩm định

Theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện: tham gia thẩm định dự thảo các loại hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ hợp tác, các bản dự toán do đơn vị trong Viện soạn thảo trước khi trình ký; tham gia thẩm định các hồ sơ thanh lý hợp đồng kinh tế mà Viện là một bên.

Tham gia: xây dựng, sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệ Viện, các quy chế, quy định của Viện. Chịu trách nhiệm thẩm định các văn bản này.

3. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra

Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của Viện; tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết, ý thức chấp hành nội quy, quy định, quy chế của người lao động và các đơn vị trong Viện.

B. Công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh

1. Tham mưu, đề xuất

Đề xuất, kiến nghị các giải pháp tổng thể hoặc chi tiết về quản trị rủi ro trong kinh doanh của Viện bao gồm các lĩnh vực: Tài chính, đầu tư, mua vật tư, bán sản phẩm…; Đề xuất cơ chế quản trị rủi ro.

Phối hợp với các đơn vị khác để đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu tổn thất khi có rủi ro xảy ra.

2. Thẩm định

Tham gia thẩm định các phương án đầu tư, kinh doanh, đặc biệt là đầu tư ra ngoài Viện (bao gồm cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp) nhằm nhận định mức độ rủi ro, giúp cho lãnh đạo Viện nghiên cứu ra quyết định.

Tham gia thẩm định các Hợp tác kinh tế (bao gồm cả hợp đồng tín dụng) giữa Viện với các đối tác trước khi trình Viện trưởng.

3. Trực tiếp thực hiện

Chủ trì rà soát văn bản hàng năm của Viện; Kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản trái quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp với các quy định hiện hành.

Làm đầu mối trong việc thực hiện thủ tục lựa chọn, thuê tư vấn luật cho các công việc cần thiết trong quá trình hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Giúp lãnh đạo Viện tham gia vào quá trình tố tụng trước các cơ quan tài phán để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị.

Phối hợp cùng các đơn vị xây dựng, đăng ký, pháp triển và quản lý nhãn hiệu và logo của Viện.

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý và toàn thể CBCNV.

Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách.

C. Công tác kiểm toán nội bộ

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng quý, năm. Căn cứ chương trình, kế hoạch, tính chất phức tạp của cuộc kiểm toán để thuê kiểm toán độc lập hoặc tự thực hiện.

2. Kiểm tra, xác định tính phù hợp, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính phản ánh trong báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, quyết toán vốn đầu tư; kiểm tra sự tuân thủ các nguyên tắc hoạt động, quản lý kinh doanh, sự tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán, nghị quyết, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Phát hiện những bất hợp lý trong quản lý, bảo vệ tài sản; nhận xét, đánh giá và xác nhận về việc chấp hành các chính sách, chế độ tài chính, kế toán, về sự chính xác, trung thực, hợp pháp của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Lãnh đạo Viện về những nội dung đã nhận xét, đánh giá, xác nhận.

4. Thông qua cuộc kiểm toán, góp ý kiến nhằm sửa chữa những sai sót, vi phạm để chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán; đồng thời tư vấn cho Lãnh đạo Viện để hoàn chỉnh các nội dung được kiểm toán.

5. Định kỳ báo cáo kết quả kiểm toán với Lãnh đạo Viện, đề xuất hướng xử lý, kiến nghị việc sửa đổi, cải tiến cơ chế quản lý tài chính, kế toán, hệ thống kiểm toán nội bộ.

6. Quản lý hồ sơ, tài liệu được kiểm toán theo quy định của Nhà nước; giữ bí mật hoạt động của Viện, việc cung cấp kết quả kiểm toán cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Tập đoàn .

7. Phối hợp P.TC-KT và đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Viện.

8. Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách.

D. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Viện.

III. QUYỀN HẠN

1. Trưởng phòng thực hiện việc sắp xếp, phân công công việc đối với cán bộ, nhân viên trong đơn vị theo khả năng, đảm bảo hiệu quả công việc và khuyến khích sự phát triển mỗi cá nhân;

2. Chủ động đề xuất với lãnh đạo Viện những sáng kiến, biện pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động của phòng, khối nghiệp vụ và Viện;

3. Được sử dụng đúng mục đích và đúng quy định đối với các nguồn lực và các trang thiết bị làm việc của Viện để giải quyết công việc;

4. Được quyền đề nghị khen thưởng, kỷ luật; đề xuất mức thu nhập (thông qua hệ số lương điều chỉnh) đối với cán bộ, nhân viên trong đơn vị;

5. Được quyền góp ý vào việc giải quyết công việc của các Phòng, ban, đơn vị khác khi thấy có dấu hiệu trái pháp luật hoặc có ảnh hưởng xấu tới hoạt động của Viện.

6. Có quyền báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản với lãnh đạo Viện, không thực hiện một trong những nhiệm vụ được giao nếu nhiệm vụ ấy được coi là trái pháp luật hoặc các văn bản hướng dẫn của Nhà nước liên quan; Nhưng phải tổ chức thực hiện khi lãnh đạo Viện đã quyết định;

7. Có quyền yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ  cung cấp tài liệu, chứng từ phục vụ cho công tác kiểm toán và pháp chế; Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp, báo cáo, thống kê số liệu về hoạt động của đơn vị mình để tập hợp, báo cáo lãnh đạo Viện;

8. Các quyền khác do lãnh đạo Viện quy định.

IV. TRÁCH NHIỆM

1. Phục tùng và chấp hành sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, phân cấp;

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tiến độ và hiệu quả giải quyết công việc được giao trước Lãnh đạo Viện;

3. Soạn thảo các văn bản thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị; Lưu trữ, bảo quản toàn bộ các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị;

4. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ báo cáo thống kê định kỳ hoặc đột xuất về các mặt hoạt động của đơn vị theo quy định của Viện, của ngành và của Nhà nước;

5. Tổ chức các cuộc họp, giao ban, làm việc theo chức năng đơn vị được phân công: thông báo họp, chuẩn bị tư liệu, ra kết luận, theo dõi thực hiện.

6. Chịu trách nhiệm phổ biến trong nội bộ đơn vị đối với những quy định, quy chế, thông báo của Viện; các văn bản, quy định pháp luật của Nhà nước và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định này; Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lao động, kỷ luật lao động, quy chế, quy định của Viện, có ý thức thực hành tiết kiệm;

7. Các trách nhiệm khác do lãnh đạo Viện quy định.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Phòng Kiểm toán- Pháp chế có cơ cấu tổ chức gồm:

- Trưởng phòng;

- Phó trưởng phòng (hiện tại chưa bổ nhiệm);

- Cán bộ, nhân viên nghiệp vụ;

2. Trưởng phòng là người phụ trách chung, thực hiện các nhiệm vụ quy định cho cấp trưởng; Trưởng phòng là người có quyền điều hành cao nhất trong phòng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các quyết định của mình trong hoạt động nghiệp vụ của phòng;

3. Phó trưởng phòng (nếu có) là người được được Viện trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Phó trưởng phòng là người giúp việc cho trưởng phòng, phụ trách một hoặc một số bộ phận công việc trong phòng theo sự phân công của trưởng phòng, có quyền thay mặt trưởng phòng quyết định một số công việc trong thời gian trưởng phòng vắng mặt và chịu trách nhiệm về các quyết định này.

4. Các cán bộ, nhân viên khác là những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc, thực hiện các công việc nghiệp vụ cụ thể theo sự phân công của trưởng, phó phòng, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước Viện và trước pháp luật. 

 

Video

Văn phòng công nhận chất lượng