Phòng Tài chính- Kế toán

Thứ Năm 10:55 25/09/2014

Chức năng, nhiệm vụ:

I. Chức năng

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong tạo lập, quản lý và điều hành quá trình sử dụng vốn: Cung cấp thông tin về tình hình tài chính; phân tích, phản ánh, dự báo về tình hình biến động tài sản, nguồn vốn;

2. Thực hiện: công tác hạch toán kế toán, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mọi hoạt động tài chính, kế toán của Viện;

3. Báo cáo, thống kê: lập các báo cáo tài chính, kế toán phục vụ cho công tác quản lý của Nhà nước và điều hành của Viện.

II.  Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch trung hạn và hàng năm về các chỉ tiêu tài chính phù hợp với chiến lược và nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất kinh doanh theo từng thời kỳ của Viện; Thực hiện phân tích, đánh giá tài chính. Nghiên cứu, đề xuất chiến lược, các giải pháp để thực hiện huy động vốn, sử dụng vốn.

2. Tham gia ý kiến về các dự án đầu tư của Viện trong phạm vi nghiệp vụ của phòng; Chuẩn bị và thực hiện tạo lập các nguồn vốn đầu tư từ các quỹ của Viện, vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính;

3. Chủ trì lập kế hoạch thu- chi, sử dụng vốn ngắn hạn, kiểm soát dòng tiền, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, dòng tiền của Viện.

4. Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán theo Luật Kế toán và quy định của các cơ quan quản lý; Lập các báo cáo tài chính, tham gia lập các báo cáo thống kê tương ứng với phạm vi lĩnh vực hoạt động của Viện, theo yêu cầu của cơ quan quản lý về mặt kinh tế;

5. Theo dõi tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng TSCĐ. Theo dõi công tác XDCB, sửa chữa lớn, nghiệm thu hàng hóa, vật tư máy móc thiết bị và công trình XDCB. Kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản.

6. Theo dõi, quản lý việc thu nợ và trả nợ các tổ chức tín dụng, các đơn vị sử dụng vốn,  nhà cung cấp và khách hàng. Phối hợp với các đơn vị và chủ nhiệm đề tài liên quan để đôn đốc thu hồi công nợ. Kịp thời đề xuất phương án xử lý các vấn đề về công nợ. Tổng hợp việc vay vốn và trả nợ (tất cả các nguồn) định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

7. Chủ trì, phối hợp và tổ chức quyết toán về chi phí đối với các đề tài, hợp đồng. Tham gia, hướng dẫn công tác dự toán, quyết toán của các đơn vị và chủ nhiệm đề tài.

8. Chủ trì và phối hợp với các phòng ban có liên quan của Viện tổ chức  kiểm tra về công tác thanh toán, quyết toán, hoá đơn, chứng từ của các đơn vị trong Viện.

9. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ: huy động vốn, quản lý, sử dụng vốn huy động, bảo lãnh, bảo hiểm, dòng tiền, thanh toán, quyết toán chi phí.

10. Chủ trì quản lý tổng hợp các quỹ của Viện, bao gồm các công việc: tổ chức hạch toán, tổng hợp báo cáo, phân tích tình hình thu, chi và đánh giá hiệu quả sử dụng quỹ; tham gia thẩm định việc sử dụng nguồn vốn của quỹ.

            11. Các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Viện.

III. Quyền hạn

1. Trưởng phòng (Kế toán trưởng) thực hiện việc sắp xếp, phân công công việc đối với các cán bộ, nhân viên trong nội bộ đơn vị theo khả năng từng người, đảm bảo hiệu quả công việc và khuyến khích sự phát triển mỗi cá nhân;

2. Chủ động đề xuất với lãnh đạo Viện những sáng kiến, biện pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động của phòng, khối nghiệp vụ và Viện;

3. Được sử dụng đúng mục đích và đúng quy định đối với các nguồn lực và các trang thiết bị làm việc của Viện để giải quyết công việc;

4. Được quyền đề nghị khen thưởng, kỷ luật; đề xuất mức thu nhập (thông qua hệ số lương điều chỉnh) đối với cán bộ, nhân viên trong đơn vị;

5. Được quyền góp ý vào việc giải quyết công việc của các Phòng, ban, đơn vị khác khi thấy có dấu hiệu trái pháp luật hoặc có ảnh hưởng xấu tới hoạt động của Viện.

6. Có quyền báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản với lãnh đạo Viện, không thực hiện một trong những nhiệm vụ được giao nếu nhiệm vụ ấy được coi là trái pháp luật hoặc các văn bản hướng dẫn của Nhà nước liên quan; Nhưng phải tổ chức thực hiện khi lãnh đạo Viện đã quyết định;

7. Có quyền yêu cầu các chủ nhiệm đề tài, trung tâm thực hiện báo cáo, thống kê số liệu về hoạt động của đề tài hoặc đơn vị mình để đơn vị tập hợp, báo cáo lãnh đạo Viện;

8. Các quyền khác do lãnh đạo Viện quy định.

IV. Trách nhiệm

1. Phục tùng và chấp hành sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, phân cấp;

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tiến độ và hiệu quả giải quyết công việc được giao trước Lãnh đạo Viện;

3. Soạn thảo các văn bản thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị; Lưu trữ, bảo quản toàn bộ các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị;

4. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ báo cáo thống kê định kỳ hoặc đột xuất về các mặt hoạt động theo quy định của Viện, của ngành và của Nhà nước;

5. Tổ chức các cuộc họp, giao ban, làm việc theo chức năng đơn vị được phân công: thông báo họp, chuẩn bị tư liệu, ra kết luận, theo dõi thực hiện.

6. Chịu trách nhiệm phổ biến trong nội bộ đơn vị đối với những quy định, quy chế, thông báo của Viện; các văn bản, quy định pháp luật của Nhà nước và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định này; Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lao động, kỷ luật lao động, quy chế, quy định của Viện, có ý thức thực hành tiết kiệm;

7. Các trách nhiệm khác do lãnh đạo Viện quy định.

V. Cơ cấu tổ chức

- Kế toán trưởng;

- (Các) Phó trưởng phòng;

- Các cán bộ, nhân viên nghiệp vụ;

1. Kế toán trưởng của Viện được Viện trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, sau khi có ý kiến đồng ý của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản căn cứ vào đề xuất của Viện. Kế toán trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của luật Kế toán; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền.

Kế toán trưởng là người phụ trách chung, thực hiện các nhiệm vụ quy định cho cấp trưởng; có quyền điều hành cao nhất trong phòng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các quyết định của mình trong hoạt động nghiệp vụ của phòng;

2. Phó trưởng phòng được Viện trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Kế toán trưởng, phụ trách một hoặc một số bộ phận công việc trong phòng theo sự phân công của Kế toán trưởng, có quyền thay mặt Kế toán trưởng quyết định một số công việc trong thời gian Trưởng phòng vắng mặt và chịu trách nhiệm về các quyết định này.

3. Các cán bộ, nhân viên khác là những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc, thực hiện các công việc nghiệp vụ cụ thể theo sự phân công của Kế toán trưởng hoặc Phó trưởng phòng, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước Viện và trước pháp luật. 

Video

Vinacomin