Trung tâm Sản xuất Kết cấu Cơ khí

Thứ Hai 10:03 05/01/2015

I. Chức năng và nhiệm vụ:

1. Chức năng chung: Nghiên cứu, chế thử, sản xuất, tư vấn, chuyển giao công nghệ và thực hiện một số dịch vụ trong các lĩnh vực chính là: cơ khí, tự động hóa mỏ và năng lượng.

2. Nhiệm vụ cụ thể: Trong hoạt động Trung tâm Sản xuất Kết cấu Cơ khí tuân thủ nội dung đăng ký kinh doanh của Viện, hoạt động trong các lĩnh vực được cụ thể hóa như sau:

- Triển khai áp dụng các kết quả nghiên cứu để chế tạo, gia công, thi công, lắp đặt các sản phẩm là cấu kiện cơ khí, hang phi tiêu chuẩn cơ khí; nhằm kết hợp với các đơn vị khác trong Viện tổ hợp thành các hệ thống thiết bị hoàn chỉnh sử dụng trong khai thác, vận chuyển chế biến, bốc rót than khoáng sản.

- Sản xuất các thiết bị, phụ tùng cơ khí cho các ngành kinh tế, sản phẩm thay thế hang nhập khẩu;

- Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, SXKD theo sự phân công của Viện.

II. Quyền hạn

1. Giám đốc Trung tâm thực hiện việc sắp xếp, phân công công việc đối với các cán bộ công nhân viên trong nội bộ Trung tâm theo khả năng từng người, đảm bảo hiệu quả công việc và khuyến khích sự phát triển mỗi cá nhân;

2. Chủ động đề xuất với lãnh đạo Viện những biện pháp, kiến nghị, sang kiến nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu KHCN và hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện.

3. Được sử dụng đúng mục đích và đúng quy định đối với các nguồn lực và các tài sản, trang thiết bị làm việc đã được Viện giao để giải quyết công việc;

4. Được quyền đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công nhân viên trong Trung tâm;

5. Được quyền góp ý vào việc giải quyết công việc của các phòng, ban, đơn vị khác trong Viện khi thấy có dấu hiệu trái pháp luật hoặc có ảnh hưởng xấu tới hoạt động và sự phát triển của Viện;

6. Có quyền báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản với lãnh đạo Viện, không thực hiện một trong những nhiệm vụ được giao nếu nhận thấy nhiệm vụ ấy là trái pháp luật, trái quy định của Viện, nhưng phải tổ chức thực hiện khi lãnh đạo Viện đã quyết định;

7. Các quyền khác do lãnh đạo Viện quy định.

III. Trách nhiệm

1. Chịu trách nhiệm trước Viện về toàn bộ hoạt động kinh tế, kỹ thuật của các dự án, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu KHCN và các hợp đồng kinh tế trong phạm vị quản lý của Trung tâm như:

            - Tiến độ, chất lượng, hiệu quả kinh tế của sản phẩm, công việc;

            - Tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật;

            - Thực hiện lập dự toán, thanh toán, quyết toán nội bộ;

            - Quản lý lao động, đề xuất phân phối kết quả lao động;

            - Quản lý tài sản, AT-BHLĐ, VSCN và các công tác quản lý khác;

2. Phục tùng và chấp hành sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện, chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công theo phân cấp;

3. Chịu trách nhiệm phổ biến trong nội bộ Trung tâm đối với những quy định, quy chế, thông báo của Viện; các văn bản, quy định pháp luật của Nhà nước và chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung này;

4. Thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật tài liệu liên quan đến công tá nghiên cứu KHCN và SXKD của Trung tâm, của Viện cũng như các văn bảnh hành chính khác theo quy định;

5. Thông tin, báo cáo, thống kê về công việc và nhiệm vụ được giao cho các đơn vị nghiệp vụ và lãnh đạo Viện theo quy định và theo yêu cầu;

6. Cán bộ công nhân viên trong Trung tâm có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, quy định, Nội quy và kỷ luật lao động của Viện;

7. Các trách nhiệm khác do lãnh đạo Viện quy định.

IV. Cơ cấu tổ chức:

Gồm có:

            - Giám đốc Trung tâm:                        + Trịnh Tiến Khỏe

            - (Các) Phó Giám đốc Trung tâm:       + Nguyễn Thanh Thủy

                                                                        + Lã Mạnh Quyết

            - Các cán bộ công nhân viên gồm:      + Cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ đơn thuần;

                                                                        + Nhân viên, hành chính, kỹ thuật, nghiệp vụ…

                                                                        + Công nhân kỹ thuật.

            - Ngoài ra, trong từng thời điểm và trường hợp cụ thể, trong Trung tâm còn có lao động làm việc theo chế độ hợp đồng thời vụ, vụ việc.

1. Giám đốc Trung tâm (GĐTT) được Viện trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. GĐTT là người phụ trách chung, thực hiện các quyền và nhiệm vụ quy định cho Trung tâm; có quyền điều hành cao nhất trong Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các quyết định của mình trong hoạt động của Trung tâm.

2. Phó GĐTT được Viện trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Phó GĐTT là người giúp việc cho GĐTT, phụ trách một hoặt một số bộ phận công việc tại Trung tâm theo sự phân phối của GĐTT; có quyền thay mặt GDTT quyết định một số công việc trong thời gian GĐTT vắng mặt và chịu trách nhiệm về các quyết định này.

3. Cán bộ công nhân viên là những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc, thực hiện các công việc cụ thể theo sự phân công của Giám đốc hoặc Phó GĐTT; chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước GĐTT; Viện và pháp luật.

Video

Vinacomin