Ban Quản lý dự án

Thứ Năm 10:18 25/09/2014

Chức năng, nhiệm vụ:

        

1. Chức năng

Ban Quản lý dự án (QLDA) là đơn vị nghiệp vụ làm việc kiêm nhiệm có chức năng tổ chức quản lý tập trung, thống nhất các hoạt động của các dự án đầu tư phát triển của Viện theo luật pháp và các quy định quản lý dự án đầu tư của Nhà nước dưới hình thức: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án và thuê tổ chức tư vấn quản lý từng phần của các dự án theo điều kiện, năng lực và yêu cầu của dự án.

2.  Nhiệm vụ 

Ban QLDA thực hiện nhiệm vụ được quy định tại các văn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước. Hiện tại theo Luật Xây dựng năm 2004 và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thì Ban QLDA có các nhiệm vụ cơ bản sau:

a. Tổ chức lập báo cáo đầu tư dự án. Thực hiện các thủ tục tuyển chọn, thẩm định và trình phê duyệt đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về dự án đầu tư xây dựng;

b. Tổ chức lập thiết kế thi công chi tiết và tổng dự toán. Thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng các cấp có thẩm quyền ra văn bản phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

c. Tổ chức quản lý, thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án theo quy định của Luật xây dựng, Luật đầu tư và các quy định hiện hành;

d. Trực tiếp tuyển chọn, tư vấn bằng hình thực chào hành cạnh tranh, đấu thầu hoặc chỉ định thầu theo quy định của Pháp luật;

e. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan địa phương lập các thủ tục về đất đai, thực hiện các công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các công trình trong phạm vi dự án;

f. Trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành;

g. Tổ chức đấu thầu và trình ký kết các hợp đồng xây lắp, cung ứng vật tư, thiết bị theo đúng quy định của Pháp luật. Thực hiện đúng các hợp đồng mà chủ đầu tư đã ký kết;

h. Theo dõi, kiểm tra hoạt động của tổ chức tư vấn xây dựng và trình ký kết hợp đồng. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan ban ngành có liên quan để giải quyết các vấn đề về định mức, đơn giá, dự toán và các chính sách chế độ khác;

i. Theo dõi, kiểm tra tiến độ thi công và chất lượng công trình của các nhà thầu, lập hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế, thanh toán phiếu giá theo hợp đồng;

j. Tổng nghiệm thu công trình, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng thử. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành;

k. Thực hiện bồi thường các thiệt hại do lỗi của chủ đầu tư hoặc Ban QLDA gây ra trong quá trình thực hiện dự án;

l. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước lãnh đạo Viện trong suốt quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao (từ khi bắt đầu thực hiện cho đến khi kết thúc dự án, kể cả việc kiểm toán, quyết toán, nghiệm thu, kiểm định kỹ thuật, bàn giao và tiến hành đưa dự án vào khai thác sử dụng). Quá trình thực hiện phải thường xuyên báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các dự án, những khó khăn vướng mắc về Viện, Viện trưởng để chỉ đạo cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch đã đề ra.

3. Quyền hạn- Trách nhiệm 

CBCNV của Ban QLDA có các quyền hạn và trách nhiệm chung mà Viện quy định cho các đơn vị nghiệp vụ. Ngoài ra, do đặc trưng công việc, Ban QLDA có các quyền hạn riêng sau đây:

a. Từ chối lập hồ sơ thanh toán các hợp đồng tư vấn, xấy lắp, mua sắm thiết bị, vật tư nếu không đảm bảo chất lượng, số lượng hoặc vi phạm hợp đồng;

b. Kiến nghị Viện: đình chỉ việc thực hiện các công trình xây dựng nếu chất lượng thi công xây lắp không đúng tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật hoặc không đảm bảo các yêu cầu thiết kế đã được duyệt, không đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch được duyệt;

c. Đề xuất với các cấp, các cơ quan ban ngành cung cấp thông tin liên quan đến kế hoạch phát triển để hỗ trợ kịp thời, thực hiện hiệu quả các dự án;

d. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền, các bộ, ngành trung ương, địa phương về những vấn đề cần giải quyết liên quan đến dự án do đơn vị quản lý để đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư;

e. Khi phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, được kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư điều chỉnh dự án trong trường hợp cần thiết;

f. Được quyền thuê tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm, năng lực tư vấn,  để quản lý một phần hoặc toàn bộ dự án.

4. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án

Ban Quan lý dự án gồm các cán bộ và nhân viên hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm. Cơ cấu tổ chức của Ban gồm

- Trưởng ban do Lãnh đạo Viện đảm nhiệm;

- Phó ban;

- Các cán bộ, nhân viên thực hiện các công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

 

Video

Vinacomin